Pohjoisen Luontokuvaajat ry

Säännöt

1. Perustiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Luontokuvaajat Polku ry. Sen kotipaikka on Oulu. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä Polku.


2. Tarkoitus

Polun tarkoituksena on:

 • pohjoissuomalaisen luonnonkuvauksen edistäminen
 • pohjoissuomalaisen luonnon tunnetuksi tekeminen
 • luonnonkuvauksen tunnetuksi tekeminen
 • toimia pohjoissuomalaisten luonnonkuvaajien yhdyssiteenä ja vahvistaa heidän yhteenkuuluvuuden tunnettaan.

3. Toimintamuodot

Polku pyrkii toteuttamaan tarkoituksensa:

 • järjestämällä luontokuvaukseen liittyviä kursseja ja retkiä
 • järjestämällä kuvaesityksiä ja näyttelyitä
 • järjestämällä valokuvakilpailuja
 • harjoittamalla yhteistoimintaa muiden valtakunnallisten ja paikallisten valokuva- ja luontoyhdistysten kanssa
 • voi kuulua jäsenenä yhdistyksiin, joihin kuuluminen edesauttaa Polun tarkoituksen toteuttamista.
 • harjoittamalla muuta samankaltaista toimintaa.

4. Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi Polku voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa luontokuvaukseen liittyvää liiketoimintaa asianomaisen luvan saatuaan.


5. Jäsenlajit

Polun jäsenet ovat:

 • varsinaisia jäseniä
 • jäsenyhdistyksiä
 • kunniajäseniä
 • kannatusjäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisen henkilön, joka kannattaa Polun tarkoitusperiä.

Kunniajäseneksi Polun kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä luonnollisen henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt Polun pyrkimyksiä.

Polun jäsenyhdistykseksi hallitus voi hyväksyä rekisteriin merkityn yhdistyksen, joka kannattaa Polun tarkoitusperiä

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea Polun toimintaa.


6. Jäsenmaksu

Polun varsinainen jäsen, jäsenyhdistys ja kannatusjäsen maksavat Polulle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.


7. Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota Polusta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai Polun kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


8. Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka:

 • jättää jäsenmaksunsa maksamatta
 • toiminnallaan Polussa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut Polkua

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen ennen lopullisen päätöksen tekoa.

Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsen voi vedota hallituksen tekemästä erottamispäätöksestä Polun kokoukseen 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamisestaan. Tällöin Polun kokous tekee asiasta lopullisen päätöksen.

Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai Polun kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän päätöksen.


9. Toimielimet

Polun päättävänä elimenä on Polun kokous.

Polun kokouksia ovat sääntömääräiset kokoukset ja ylimääräiset kokoukset. Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.

Toimeenpanevana elimenä on Polun hallitus.


10. Kevätkokous

Kevätkokous pidetään vuosittain maaliskuussa.

Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
 • Valitaan kokousvirkailijat.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä.
 • Käsitellään edellisen toimintavuoden tilinpäätös, kuullaan toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.
 • Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä.
 • Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24. pykälän määräykset.
 • Päätetään kokous.

11. Syyskokous

Syyskokous pidetään vuosittain lokakuussa.

Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
 • Valitaan kokousvirkailijat.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 • Päätetään varsinaisten jäsenten, jäsenyhdistysten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi. Eri jäsenryhmien jäsenmaksu voi olla erisuuruinen.
 • Päätetään seuraavan toimintavuoden talousarvio.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
 • Päätetään kuinka monta varsinaista jäsentä valitaan näiden sääntöjen 17 pykälän mukaan erovuoroisten hallituksen varsinaisten jäsenten tilalle.
 • Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.
 • Päätetään valitaanko seuraavaksi toimintavuodeksi yksi vai kaksi toiminnantarkastajaa.
 • Valitaan toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastajat henkilökohtaisine varamiehineen.
 • Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä.
 • Päätetään kokous.

12. Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen niin päättäessä tai kun Polun kokous niin päättää tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.


12. Äänioikeus

Äänioikeus on kunniajäsenillä sekä kuluvan vuoden jäsenmaksunsa maksaneilla varsinaisilla jäsenillä. Jäsenyhdistyksen edustajalla on äänioikeus.


13. Aloitteet Polun kokoukselle

Polun äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita Polun kokoukselle. Aloite tehdään kirjallisena hallitukselle ja se tulee toimittaa hallitukselle yhtä (1) kuukautta ennen varsinaista kokouspäivää.


14. Aloitteet

Hallituksen on tuotava aloite omalla lausunnollaan varustettuna Polun kokouksen käsiteltäväksi.


15. Kokouskutsu

Kutsu Polun kokoukseen toimitetaan kirjeitse jäsenille tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 14 päivää ennen kokousta.


16. Päätöksenteko Polun kokouksessa

Polun kokouksissa päätökseksi tulee enemmistön kanta lukuun ottamatta näiden sääntöjen 23. ja 24. pykälissä mainittuja asioita. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa arpa.


17. Hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Polun toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi alkaa marraskuun 1. päivänä. Toimikausi kestää kaksi vuotta. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi.


18. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti Polun asioita yhdistyslain, näiden sääntöjen, Polun kokouksen tekemien päätösten ja hyvän yhdistyskäytännön mukaan.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 1. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja kuukauden kuluessa toimikautensa alkamisesta
 2. valita keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteeri ja rahastonhoitaja kuukauden kuluessa toimikautensa alkamisesta.
 3. hoitaa Polun varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta
 4. kutsua koolle Polun kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 5. huolehtia, että ilmoitus sääntöjen muuttamisesta, hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta tehdään viipymättä yhdistysrekisteriin
 6. hyväksyä Polun jäsenet ja pitää heistä luetteloa
 7. huolehtia Polun kotisivujen ylläpitämisestä internetissä
 8. edustaa Polkua sekä kantaa ja vastata sen puolesta

19. Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja yli puolet varsinaisista jäsenistä.


20. Nimenkirjoitus

Polun nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi myös määrätä Polun jonkun toimihenkilön kirjoittamaan Polun nimen.


21. Toiminnantarkastus

Polulla on yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja hänellä tai heillä henkilökohtainen varamies.

Toiminnantarkastajalla tulee olla sellainen taloudellisten ja yhdistyksen hallintoa koskeva asiantuntemus kuin Polun toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.


22. Tili- ja toimintavuosi

Polun tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee toimittaa hallitukselle toiminnantarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


23. Sääntöjen muuttaminen

Polun kokous voi muuttaa näitä sääntöjä, jos sääntöjen muuttamisesta on erikseen mainittu kokouskutsussa ja muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.


24. Yhdistyksen purkaminen

Polun kokous voi päättää Polun purkamisesta, jos asia on erikseen mainittu kokouskutsussa ja sitä kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Jos Polku purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljellä olevat varat käytetään Polun pyrkimyksiä vastaavien tarkoitusten edistämiseen tavalla, josta viimeinen kokous tarkemmin päättää.


25. Jäsenoikeuksien säilyminen

Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

error: Sisältö on suojattu !!
Unohtunut salasana? Pyydä uusi salasana tästä.

Ei vielä jäsenyyttä?

Jäsenhaku